ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ประวัติ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

  • เกิดวันที่ 24 มิถุนายน 2498 
  • เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุตรนายวิศิษฐ์-นางประทุม จีระวุฒิ  โดยพื้นฐานครอบครัวเป็นข้าราชการครู

การศึกษา : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน เสนา “เสนาประสิทธิ์” ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงจาก วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา จากมหาวิทาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางเขน ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพิษณุโลก 

ประวัติการทำงาน :

  • 2519 เริ่มรับราชการในตำแหน่งครู 2 โรงเรียนสังวาลย์อุทิศ หมวดการศึกษา อำเภอบางไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • 2523 โอนมาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ก.ค.  ได้รับการชักชวนจากน้าชาย ครูสมศักดิ์ พงษ์พูนลาภ (ผู้แทนครูในกรรมการอำนวยการคุรุสภาและผู้แทนครูในคณะกรรมการข้าราชการครู : ก.ค.) ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และโอนมารับราชการที่สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 7  กลุ่มวิจัยและพัฒนา เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ) ส่วนติดตามประเมินผล สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • 2541 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงศึกาธิการ 2545 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร 9) ด้านบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • 2546 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา (นักวิชาการศึกษา 10) ด้านระบบบริหารการจัดการศึกษา
  • 2549 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • 2551 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผลงานเกียรติยศเป็นข้าราชการครูสปช.คนแรกที่มาช่วยราชการระหว่างรอการรับโอนส่งตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานการประชุม อ.ก.ค.วิสามัญฯ และ ก.ค. วิเคราะห์ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดในปี 2524 และรับผิดชอบงานกำหนดตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมาโดยตลอด จนเปลี่ยนหน้าที่เป็นเลขานุการ ก.ค. เลขานุการอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และหัวหน้าฝ่ายบริหารกองการเจ้าหน้าที่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
  • เมษายน 2554 ขึ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Advertisements

เกี่ยวกับ spatrang

โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สพม.13 จังหวัดตรัง
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s